KONZERTI | KONZERTE
RAZSTAVE | VERNISSAGEN
KNJIŽEVNOST | LITERATUR
ZBORI | CHÖRE
ŠPORT | SPORT

ZGODOVINA - GESCHICHTE

Društvo “Kulturni dom Pliberk”

– sklep razširjene seje –

Navzoči na razširjeni seji društva “Kulturni dom Pliberk” dne 30.11.1994 v hotelu BREZNIK soglasno sklenejo:

v Pliberku trenutno deluje približno 150 slovenskih rojakov na kulturnem, športnem in političnem področju. V zadnjem času se v vedno večji meri pojavlja problem, da za njihove dejavnosti ni na voljo primernih prostorov, predvsem ni mogoče prirejati kvalitetnih koncertov in gledaliških predstav. Za večje prireditve je trenutno treba vsakokrat posebej postaviti oder v telovadnici glavne šole, kar povzroča ogromno dela in stroškov. Iz teh razlogov tudi marsikatera večja prireditev ni izvedljiva. Škoda bi bilo, če bi zaradi pomanjkanja primernih prostorov delo v prid slovenske narodne skupnosti začelo nazadovati in bi se s tem pospešila asimilacija.

Dne 8.11.1993 je bilo v Pliberku ustanovljeno društvo “Kulturni dom Pliberk”, z namenom, da se v Pliberku zgradi kulturni dom. Kmečka gospodarska zadruga Pliberk in Slovenska prosvetna zveza v Celovcu, kot lastnici zemljišča, na katerem je predviden kulturni dom, sta dale privoljenje. Od občine in cestne uprave imamo zagotovila, da glede namembe zemljišča, namembnosti in velikosti načrtovanega objekta in dovoza ne bo ovir. Mag. Karl Vouk je izdelal prednačrt, ki je bil na seji obrazložen.

Navzoči nato soglasno sklenejo, da je projekt “Kulturni dom Pliberk” v interesu domačih kulturnih društev in da lokacija, idejna zasnova in prostorska ponudba odgovarjajo njihovim potrebam. Društvo “Kulturni dom Pliberk” naj podvzame vse kar je potrebno, za čimprejšnjo uresničitev tega pomembnega projekta.

Navzoči soglasno odobravajo načelno odločitev društva “Kulturni dom Pliberk”, da naj bo kulturni dom v interesu mirnega sožitja in sodelovanja med slovensko narodno skupnostjo in večinskim narodom na Koroškem odprt vsem domačim društvom in ustanovam, torej tudi nemškogovorečim občanom in občini ter da naj bo tudi povezovalni člen za interregionalno, prekomejno kulturno sodelovanje.

Na osnovi razgovorov s predstavniki domačih gospodarskih ustanov in osrednjih političnih in kulturnih organizacij koroških Slovencev se lahko pričakuje, da bodo te ustanove in organizacije, kakor tudi zvezna vlada na Dunaju (preko sosveta), koroška deželna vlada, občina Pliberk in Republika Slovenija projekt “Kulturni dom Pliberk” finančno podprle in omogočile njegovo čimprejšnjo realizacijo.

Navzoči društveniki se obvezujejo, da bodo pri gradnji vsak po svojih možnostih, pomagali in si prizadevali, da bo kulturni dom v smislu zastavljenih ciljev tudi zaživel in deloval v prid domačega prebivalstva, mirnega sožitja in poglobitve dobrih sosedskih odnosov.


Pomemben dogodek

Odločitev za ustanovitev društva »Kulturni dom Pliberk« leta 1993 in kmalu nato načrtovanje in pričetek gradnje Kulturnega doma je bil za našo narodno skupnost in celotno regijo eden izmed pomembnejših dogodkov ob koncu prejšnjega stoletja. Želja po lastnem kulturnem hramu je začela živeti s postavitvijo temeljnega kamna marca 1996.

S pomočjo Evropske unije, Republike Avstrije, Republike Slovenije, Koroške deželne vlade, občine Pliberk, avtonomne province Južni Tirol, ter domačega gospodarstva in prebivalstva je Društvo “Kulturni dom Pliberk” opremilo kulturno in športno dvorano, ter stranske prostore in gostinski objekt na tehnično visokem standardu.

V veliko veselje društev in prosvetašev v naši širši okolici je leta 1999 potekala prva prireditev, ki je pomenila konec prostorke utesnjenosti in napredovanje v delovanju kulturnih in športnih društev. Od takrat naprej se srečujemo v našem DOMU.

Hiša s poslanstvom

Kulturni dom je bil načrtovan tako, da pomaga ohranjevati kulturno bogastvo in indentiteto naše širše regije in naj služi kot hiša srečanja med slovenskogovorečim in nemškogovorečim prebivalstvom. Z odpiranjem Evrope sega poslanstvo Kulturnega doma daleč preko nekdanje meje v  Slovenijo in po celi Avstriji.

Razveseljivo pa je tudi, da na prireditve prihajajo obiskovalci iz sosednjih regij in avstrijskih zveznih dežel, ter iz Mežiške doline.

Seveda pa je v našem skupnem interesu, da je poleg kulture zajeta tudi športna dejavnost, kajti šport v veliki meri nagovarja in povezuje mladino. Številne in široko zasnovane in izbrane prireditve so zagotovilo, da je hiša vse leto napolnjena z življenjem.

Želimo si, da bo naša hiša v pomoč vsem, ki se trudijo za ohranitev in širitev naše besede ter domače slovenske kulture in bo s tem služila zamišljenemu namenu. Posebej nas veseli, da je široka javnost sprejela to hišo kot dom kulture ter hišo povezovanja in zbliževanja tudi med narodoma v deželi.

Mejniki:

 • 8. avgusta 1993: ustanovitev Društva Kulturni dom Pliberk
 • 1994 – 1996: načrtovanje Kulturnega doma
 • 2. marca 1996: polaganje temeljnega kamna in pričetek gradnje
 • februarja 1999: dokončanje gradnje športne dvorane (otvoritveni turnir v odbojki)
 • junija 1999: prva prireditev v še nedokončani kulturni dvorani (Pesem ne pozna meja)
 • decembra 1999: dokončanje kulturne dvorane in stranskih prostorov
 • januarja 2000: pričetek kulturnega delovanja v kulturni dvorani
 • marca 2002: pričetek gledališkega abonmaja “Pogled dlje”
 • poleti 2003: instalacija oderske tehnike v kulturni dvorani
 • aprila 2004: uradna otvoritev Kulturnega doma s prireditvijo “Danes je naša vigred”
 • decembra 2009: 10. obletnica kulturnega delovanja v Kulturnem domu Pliberk s koncertom orkestra Slovenske filharmonije

 Wichtiges Ereignis

Die Entscheidung zur Gründung des Vereines “Kulturni dom Pliberk/ Bleiburg” im Jahr 1993 und der darauf folgende Beginn der Planung und Bau des Kulturni dom bedeutet für die Volksgruppe und die umliegende Region eines der wichtigsten Ereignisse am Ende des letzen Jahrhunderts. Der Wunsch nach einem eigenen Kulturheim wurde mit der Grundsteinlegung im Jahr 1996 Realität.

Mit Hilfe der Europäischen Union, der Republik Österreich, Republik Slowenien, Kärntner Landesregierung, Gemeinde Bleiburg/ Pliberk, der autonomen Provinz Südtirol und mit Hilfe der heimischen Wirtschaft und Bevölkerung hat der Verein Kulturni dom Pliberk/Bleiburg ein Kulturhaus mit einem Kultursaal, einer Sporthalle und anderen Nebenräumen auf technisch höchstem Niveau errichtet.

Zur Freude alle Kulturschaffenden und Kulturfreunde fand im Jahr 1999 die erste Veranstaltung statt, was für viele ein Ende der Raumnot und Beengtheit sowie einen Fortschritt in der Entwicklung des Kultur- und Sportschaffens bedeutete. Seit damals treffen wir uns in unserem DOM.

Das Kulturhaus “Kulturni dom Pliberk/ Bleiburg” soll dazu beitragen, das vielfältige Kulturspektrum unserer Region zu fördern, vor allem ist es ein Haus der Begegnung zwischen der slowenisch- und deutschsprachigen Bevölkerung. Mit der Erweiterung Europas reichen die Idee und die Mission des Kulturhauses weit über die Grenzen der Region hinaus. Erfreulicherweise zählen wir zu den Besuchern nicht nur Menschen aus unserer Region, Gäste kommen aus allen Bundesländern Österreichs und dem benachbarten Slowenien.

Es ist in unserem gemeinsamen Interesse, neben Kultur, auch für sportliche Betätigung zu sorgen. Sport spricht besonders junge Menschen an und verbindet sie. Eine bedachte und vielfältige Programmauswahl ist der Garant für ein mit Kultur- und Sportfreunden belebtes Haus. Vor allem freut es uns, dass eine breite Mehrheit das Haus als Haus der Kultur und des Sports annimmt und zur positiven Verständigung beider Volksgruppen im Land beiträgt.

Meilensteine:

 • 8. August 1993: Gründung des Vereines “Društvo kulturni dom Pliberk”
 • 1994-1996: Projektierung und Planung
 • 2. März 1996: Grundsteinlegung und Baubeginn
 • Feber 1999: Fertigstellung und Inbetriebnahme der Sporthalle und des Gasthauses
 • Juni1999: Erste Veranstaltung im Rohbau des Kultursaales (Pesem ne pozna meja)
 • Dezember 1999: Fertigstellung und Inbetriebnahme des Kultursaales und der Nebenräume
 • Jänner 2000: Beginn der kulturellen Tätigkeit
 • Sommer 2003: Installation der Bühnentechnik
 • April 2004: Feierliche Eröffnungsfeier